fbpx

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Sofía Iglesias Cimadevila é a persoa responsábel deste sitio web. En conformidade co que dispón a normativa vixente en materia de protección de datos persoais, o Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas e á libre circulación destes datos, a responsábel deste sitio web ten implementadas todas as medidas de seguridade, de índole técnica e organizativas para garantir e protexer a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade dos datos introducidos.
Os datos obtidos neste sitio web son tratados confidencialmente e recompilados nun ficheiro automatizado de carácter persoal, sendo a autora Sofía Iglesias Cimadevila titular e responsábel de dito ficheiro, con domicilio social en Xermeade 17 Reis, Teo (A Coruña).

Por medio desta política de privacidade infórmase que os datos que nos facilitas como usuari@ deste sitio web son incorporados a este ficheiro de información co fin de realizar as xestións comerciais e administrativas necesarias.

 

FINALIDADE:

Ao/Á usuari@ só se lle pedirán datos relativos aos servizos que solicite, que son os seguintes:

 • Proporcionar a información requirida polo usuario
 • Realizar as prestacións de servizos
 • Venda de produtos da tenda online
 • Nunca se utilizarán os datos personais do/a usuari@ cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

 

OBTENCIÓN DE DATOS:

Os datos persoais proceden de:

 • Link de contacto do sitio web
 • Contacto directo vía e-mail
 • Venda de produtos/servizos

 

DEREITOS DO USUARI@:

Calquera persona ten dereito a obter confirmación do uso dos seus datos.
O/A usuari@ deste sitio web ten dereito a:
Acceso: O/A usuari@ ten dereito a acceder e recibir unha copia da súa información persoal.
Cambiar ou eliminar os datos: Tamén ten dereito a cambiar e eliminar a súa información persoal, así como para restrinxir o noso uso desta. Excepto no caso dalgunhas circunstancias (como a nosa obriga de almacenar datos por razóns legais), polo xeral borraremos a información persoal do/a usuari@ se así o solicita.
Obxeccións: O/A usuari@ pódese opor a que procesemos parte da súa información segundo os nosos intereses lexítimos e a que lle enviemos mensaxes publicitarios incluso despois de proporcionar o seu consentimento expreso a recibilos.
Queixas: Se o/a usuari@ é residente da UE e desexa formular inquedanzas arredor do uso que facemos da súa información, ten dereito a facelo coa autoridade de protección de datos local correspondente.

O/A usuari@ poderá acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, o/a usuari@ poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 

TEMPO DE CONSERVACIÓN DE DATOS:

O tempo de conservación dos datos do/a usuari@ estará vixente mentres o/a usuari@ manteña a relación mercantil.
Para eliminar os seus datos o/a usuari@ debe enviar un e-mail a [email protected] xunto cunha fotocopia do seu DNI.

Canto tempo conservaremos os datos?
Datos de facturación: polo tempo legal que corresponda.
Correos electrónicos: Os correos electrónicos serán eliminados despois dun ano. Unicamente gardaranse aqueles que sexan necesarios ou que deban ser gardados polo tempo legalmente aplicábel como proba de resposta dalgún dos dereitos que ten vostede segundo a RGPD ou calquera outra lei aplicábel ao comercio electrónico.

 

CONFIDENCIALIDADE E USO DE DATOS DE TERCEIROS:

Os datos que o/a usuari@ nos facilite trataranse de forma confidencial.
Xiralúa estudo creativo non cederá os datos persoais a terceiros, excepto por obriga legal.
Garántese que o tratamento e rexistro en ficheiros, programas, sistemas ou equipos, locais e centros cumpren cos requirimentos e condicións de integridade e seguridade establecidas na normativa vixente.
Só se partilla a información personal por motivos e circunstancias moito concretas, como:

 • Xestión de facturas
 • Pago tenda online: Stripe.
  Os pagamentos realizaranse a través da plataforma Stripe, sendo esta a única receptora dos datos relacionados coa tarxeta de crédito d@ cliente, aos cales só Stripe ten acceso, polo que ante calquera eventualidade, Stripe é a única responsábel destes datos. Ver política de privacidade de Stripe.
 • Xestión dos envíos: Correos. Ver política de privacidade de Correos.
 • Hosting: OVH. Ver política de privacidad de OVH.

 

RESPONSABILIDADE:

O acceso a esta web implica a aceptación polo/a usuari@ das presentes Condicións Xerais e do contido da Nota Legal, e o seu compromiso de respectalos.

 

USO DE COOKIES:

Co fin de recoñecel@ e prestarlle un mellor servizo, o noso sitio utiliza cookies, que son pequenos arquivos de texto que o teu navegador almacena. A aceptación das nosas cookies conleva numerosas vantaxes, mais sobre todo implica un aforro de tempo. Asi mesmo, poden ser utilizadas tamén para recoñecelo entre visitas sucesivas e, deste xeito, adaptar o contido que se lle mostra, para obter información acerca da data e hora da última visita, para medir algúns parámetros de tráfico dentro do propio sitio ou para estimar o número de visitas realizadas. Mediante o acceso a esta web, aceptas de forma expresa que poidamos usar este tipo de cookies nos teus dispositivos. Se desactivas as cookies, pode que a túa navegación pola web non sexa óptima e que algunhas das utilidades non funcionen correctamente.

 

AVISO LEGAL

DATOS D@ RESPONSABLE:

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) expóñense a continuación os datos identificativos da empresa:
Identidade da responsábel: Sofía Iglesias Cimadevila
Nome comercial: Xiralúa Estudio Creativo
NIF/CIF: 45872033M
Enderezo: Xermeade 17 Reis (Teo) 15883 A Coruña

Correo electrónico: [email protected]

Sofía Iglesias Cimadevila, como responsábel desta web, asumo o compromiso de procesar a información dos meus usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requirimentos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos meus usuarios.

Esta web, polo tanto, cumpre coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), e co Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumpre, tamén, co Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI).

 

COMPROMISOS E OBRIGAS DOS/DAS USUARI@S:

 • Comprométese a utilizar esta WEB, a súa información e os seus servizos de conformidade coas presentes condicións e a normativa vixente que sexa de aplicación.
 • Obrígase a se abster de utilizar esta WEB e os seus servizos con fins ou obxectivos ilícitos, contrarios ao establecido nestas condicións xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o portal e os servizos ou impedir a normal utilización ou goce desta web e dos seus servizos por parte do resto de usuari@s e/ou interesad@s.
 • O/A usuari@ deberase abster de obter e incluso de intentar obter informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxes, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material accesíbel a través desta web, empregando para isto medios ou procedementos distintos dos que se teñan posto á súa disposición con dita finalidade ou se teñan indicado a través desta web.
 • A inclusión dos contidos desta web noutros portais de internet, noutros medios ou soportes, non está permitida. Tampouco se permite a reprodución, distribución, comunicación pública nin transformación de ditos contidos, quer de balde quer onerosamente, en calquera forma ou soporte.

 

DEREITOS DA PROPIEDADE INTELECTUAL:

O sitio web, incluíndo a título enunciativo mais non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de Sofía Iglesias Cimadevila. Todos os contidos do sitio web atópanse protexidos pola normativa de propiedade intelectual.
Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do/a prestador/a.
Calquera uso non autorizado previamente por parte do/a prestador/a será considerado un incumprimento grave dos dereitos da propiedade intelectual do/a autor/a.
Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao/á prestador/a e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo elos mesmos responsábeis de calquera posíbel controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. En todo caso, o/a prestador/a conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posíbeis incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do siguiente correo electrónico: [email protected]